Verordening

De gemeente Dronten heeft een verordening sociaal domein opgesteld. In Hoofdstuk 7 van deze verordening staat beschreven hoe de invloed van de inwoners op het beleid van de gemeente Dronten is geregeld. Dit wordt ook wel inwonersparticipatie genoemd. De ASD is in Dronten als adviesraad aangesteld. In de verordening staat waaraan de ASD moet voldoen.

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Heeft u een uitkering of een minimuminkomen?
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening?
Heeft uw gezin (of heb jij) te maken met Jeugdhulp?
Bent u mantelzorger of zorgvrijwilliger?
Vertegenwoordigt u iemand met een verstandelijke beperking?
Werkt u bij of via IMpact?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!