Werkgroepen

Ter voorbereiding op een advies en/of tijdens de procedure waarin beleid tot stand komt en de ASD betrokken wordt, formeert de ASD werkgroepen. Dit zijn groepen van een aantal deelnemers binnen de ASD die affiniteit, kennis en/of directe betrokkenheid hebben bij het onderwerp dat aan de orde is. Deze werkgroep overlegt zo mogelijk op regelmatige basis met de ambtenaren tijdens de conceptfase van de beleidsplannen. Hierdoor is er in de ontwikkelingsfase van de plannen al inspraak mogelijk met het doel om tot een zo optimaal mogelijk eindresultaat te komen. Dit laatste is het ultieme doel van zowel de ASD als de gemeente.

Is beleid reeds vastgesteld en wordt er een advies verlangd van de ASD dan kunnen wij ons naast het inwinnen van advies bij de achterban van de aangesloten organisaties/verenigingen ook laten voorlichten door een deskundige.

Ook kan het zijn dat de ASD wordt uitgenodigd deel te nemen aan innovatietafels.

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Woont u in de gemeente Dronten?
Heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld hulpmiddelen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, de bijstand of andere zaken binnen het sociaal domein?
Bent u betrokken bij het sociaal domein vanuit ervaring of expertise?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!