Werkwijze en organisatie

Als de gemeente werkt aan beleidsplannen wordt er meestal een werkgroep geformeerd waarin een beleidsambtenaar en een aantal direct betrokken leden van de ASD zitten. Deze werkgroep overlegt op regelmatige basis met de ambtenaren tijdens de conceptfase van de beleidsplannen. Ook wordt de ASD uitgenodigd deel te nemen aan innovatietafels. Hierdoor is er in de ontwikkelingsfase van de plannen al inspraak mogelijk met het doel om tot een zo optimaal mogelijk eindresultaat te komen. Dit laatste is het ultieme doel van zowel de ASD als de gemeente.

Het Dagelijks Bestuur
De ASD bestaat uit een Dagelijks Bestuur met een onafhankelijke voorzitter en onafhankelijk ambtelijk secretaris, aangevuld met een penningmeester en een vicevoorzitter.

Het Algemeen Bestuur
Daarnaast heeft de ASD een Algemeen Bestuur bestaande uit het Dagelijks Bestuur aangevuld met twee leden uit de Ledenraad. Het algemeen bestuur vergadert ca. 10 x per jaar

De Ledenraad
De Ledenraad bestaat uit maximaal 24 personen afkomstig uit de eerder genoemde belangengroeperingen of organisaties. De Ledenraad vergadert ca. 10 keer per jaar. De wethouder met het Sociaal Domein in portefeuille en een contactambtenaar zijn bij een deel van de vergadering aanwezig om ons te informeren over actuele zaken.

Themadagen
Per jaar is er een themadag. Deze is altijd gericht op een specifiek en actueel onderwerp. Hiervoor worden soms sprekers vanuit de gemeente of het gemeentebestuur gevraagd en soms externe sprekers. Deze themadag is voor alle belanghebbenden toegankelijk.

Overleg met de gemeenteraadsleden
Daarnaast is er één keer per jaar een Raadsledenoverleg waarbij de raadsleden van de gemeente Dronten worden uitgenodigd. Tijdens dit overleg wordt met de gemeenteraadsleden op interactieve wijze over sociaal maatschappelijke problemen gediscussieerd.

Periodiek overleg met de wethouder
De ASD heeft elk kwartaal overleg over actuele onderwerpen met de wethouder die het Sociaal Domein in portefeuille heeft.

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Woont u in de gemeente Dronten?
Heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld hulpmiddelen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, de bijstand of andere zaken binnen het sociaal domein?
Bent u betrokken bij het sociaal domein vanuit ervaring of expertise?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!