Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Alvorens beleidsplannen en verordeningen aan de gemeenteraad worden aangeboden dient via het college van burgemeester en wethouders advies aan de ASD gevraagd te worden. B&W van de gemeente Dronten hebben de wettelijke plicht om inwoners en/of cliënten te raadplegen bij beleidsvorming binnen het sociaal domein.

Dikwijls en bij voorkeur wordt in een vroeg stadium bij het opstellen van beleidsplannen al overleg gepleegd met de ASD waardoor in de conceptfase van de plannen al inbreng van de ASD mogelijk is. Veelal zijn dit praktische aspecten die ingebracht worden door de belangengroepen/organisaties.

De ASD kan ook ongevraagd advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders. Als signalen uit de samenleving hiertoe aanleiding geven dan kan de ASD hierover een ongevraagd advies geven. Als het college de adviezen niet opvolgt moet zij de ASD met goed onderbouwde argumenten informeren waarom het advies niet is overgenomen. De ASD kan geen bezwaar maken als het advies niet door het college wordt opgevolgd.

Verder evalueert de ASD de uitvoering van de beleidsplannen en beleidsmaatregelen. Wij volgen nauwlettend met onze deelnemers de praktische uitvoering van de regels die door de gemeente worden ingevoerd. Mocht dit in de praktijk tot problemen leiden of loopt de uitvoering niet zoals voorgesteld dan zal de ASD de gemeente hierop aanspreken.

Op deze wijze worden de belangen van alle inwoners van de gemeente Dronten op sociaal gebied zo goed mogelijk gewaarborgd. De inbreng van inwoners is van groot belang. Met praktische ervaringen zijn wij in staat om de plannen van de gemeente te toetsen aan de praktijksituatie.

Wij kunnen alleen de algemene belangen van inwoners behartigen die te maken hebben met het Sociale Domein. Individuele problemen kunnen wij niet oplossen. Wel zijn wij hierin geïnteresseerd omdat wij dan kunnen uitzoeken of het mogelijk een algemeen probleem betreft.

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Woont u in de gemeente Dronten?
Heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld hulpmiddelen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, de bijstand of andere zaken binnen het sociaal domein?
Bent u betrokken bij het sociaal domein vanuit ervaring of expertise?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!