Stichting Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten

ASD is een onafhankelijke stichting. Middels een verordening is vastgesteld dat de ASD gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. De inbreng van inwoners bij het sociale beleid is voor de gemeente Dronten belangrijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale domeinen WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en Participatiewet en aanverwante beleidsterreinen zoals Armoede/Minimabeleid, Cultuur, Sport, Onderwijs, Inburgering, GGz (geestelijke gezondheidszorg), Welzijn en publieke gezondheid. De gemeente Dronten neemt cliëntenparticipatie zeer serieus.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Voor de inspraak in het beleid van de gemeente Dronten door inwoners is de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten aangesteld. Deze adviesraad vertegenwoordigt alle inwoners die met het sociale beleid te maken krijgen.
De ASD is onafhankelijk. Zij behartigt de belangen van alle inwoners die met de Wmo-wetgeving (Wet maatschappelijke ondersteuning), Participatiewet, Jeugdwet, en de eerder genoemde aanverwante beleidsterreinen te maken krijgen. Ze is actief betrokken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid. Door de regelgeving van het VN verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking vastgelegd. De inclusieve samenleving, oftewel iedereen moet mee kunnen doen. De ASD zal er op toezien dat het VN verdrag in zowel het nieuwe beleid als in de uitvoer daarvan wordt toegepast.

Wie zijn samen de ASD (Stichting Adviesraad Sociaal Domein)?
In de ASD nemen maximaal 24 inwoners deel. Zij nemen deel zonder last en ruggespraak. De afvaardiging van de inwoners binnen de ASD is zodanig gekozen dat er een brede dekking bereikt wordt op de expertise, affiniteit en (ervarings)deskundigheid over de verschillende beleidsterreinen.

Wat doet de ASD (Stichting Adviesraad Sociaal Domein)?
Het college van B&W vraagt advies aan de ASD over beleidsplannen en verordeningen alvorens deze naar de gemeenteraad gaan. De ASD kan ook signalen vanuit de inwoners onder de aandacht brengen of ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Een advies moet door de gemeente worden meegenomen in de besluitvorming. Als het college de adviezen niet opvolgt, moet zij de ASD informeren over de argumenten van hun besluit.

Ook meedoen?
Ook als inwoner kunt u invloed uitoefenen op het beleid van gemeente Dronten. Mocht u geïnteresseerd zijn om als deelnemer een bijdrage aan de ASD te leveren en wilt u daarmee als inwoner uw inbreng hebben in bovenstaande onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de ASD, Lia Flipse. E-mail: secretaris@asd-dronten.nl

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Woont u in de gemeente Dronten?
Heeft u zelf ervaring met bijvoorbeeld hulpmiddelen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, de bijstand of andere zaken binnen het sociaal domein?
Bent u betrokken bij het sociaal domein vanuit ervaring of expertise?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!