Stichting Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten

ASD is een onafhankelijke stichting. Middels een verordening is vastgesteld dat de ASD gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. De inbreng van cliënten en direct betrokkenen bij het sociale beleid is voor de gemeente Dronten belangrijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de sociale domeinen werk, inkomen, zorg en welzijn en aanverwante beleidsterreinen. De gemeente Dronten neemt cliëntenparticipatie zeer serieus.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Voor de inspraak in het beleid van de gemeente Dronten door cliënten en direct betrokkenen is er een adviesraad, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten aangesteld. Deze adviesraad vertegenwoordigt alle inwoners die met het sociale beleid te maken krijgen.
De ASD is onafhankelijk. Zij behartigt de belangen van alle inwoners die met de Wmo-wetgeving (Wet maatschappelijke ondersteuning), Participatiewet, Jeugdwet, beschut werk, minimabeleid, integraal gehandicaptenbeleid, informele zorg, vrijwilligerswerk en aanverwante beleidsterreinen te maken krijgen. Ze is actief betrokken bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid. Door de regelgeving van het VN verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking vastgelegd. De inclusieve samenleving, oftewel iedereen moet mee kunnen doen. De ASD zal er op toezien dat het VN verdrag in zowel het nieuwe beleid als in de uitvoer daarvan wordt toegepast.

Wie zijn samen de ASD (Stichting Adviesraad Sociaal Domein)?
In de ASD zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: de georganiseerde ouderenbonden, Stichting Onder Dak, Stichting de Herberg, Diaconaal Platform Dronten, de vakbond FNV, de Voedselbank, De Meerpaal Welzijn, Stichting MeerSamen (waaronder Burgers in de Knel en ZamenEén) en  vertegenwoordigers vanuit de informele zorg en het vrijwilligerswerk en de klankbordgroep GGz. Daarnaast hebben cliënten van de GGz en mensen die gebruik maken van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo voorzieningen zitting in de ASD.

Wat doet de ASD (Stichting Adviesraad Sociaal Domein)?
Het college van B&W vraagt advies aan de ASD over beleidsplannen en verordeningen alvorens deze naar de gemeenteraad gaan. De ASD kan ook ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. Een advies moet door de gemeente worden meegenomen in de besluitvorming. Als het college de adviezen niet opvolgt, moet zij de ASD informeren over de argumenten van hun besluit.

Ook meedoen?
Ook als inwoner kunt u invloed uitoefenen op het beleid van gemeente Dronten. Mocht u geïnteresseerd zijn om als deelnemer een bijdrage aan de ASD te leveren en wilt u daarmee als inwoner uw inbreng hebben bij de uitvoering van bovenstaande beleidsterreinen, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de ASD, Lia Flipse. E-mail: secretaris@asd-dronten.nl

De ASD vertegenwoordigt de inwoners van Dronten en adviseert namens hen het College van B&W over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten?

Heeft u een uitkering of een minimuminkomen?
Maakt u gebruik van een Wmo voorziening?
Heeft uw gezin (of heb jij) te maken met Jeugdhulp?
Bent u mantelzorger of zorgvrijwilliger?
Vertegenwoordigt u iemand met een verstandelijke beperking?
Werkt u bij of via IMpact?

Mogelijk kunt u dan de ASD komen versterken met uw inbreng en ervaringen!